Informace

Po ukončení prací elektromontážní firmy nezapomeňte dílo projít s pracovníkem zodpovědným za montáž. Laicky nahlédnout do rozváděčů, zdali je vše označeno a přehledně uspořádáno. Zkontrolovat připevnění jednotlivých elektrických zařízení, nebát se zeptat na věci, o kterých máte pochybnosti.

Revize elektrického zařízení

Každá elektrická instalace, než je uvedena do provozu, musí být po dokončení, nebo po provedených opravách, revidována. Následně musí být vypracována zpráva o výchozí revizi. Ta musí obsahovat podrobnosti o rozsahu instalace, záznam prohlídky, výsledky měření a zkoušek. Jakékoli závady nebo opomenutí odhalené v průběhu revize se musí odstranit předtím, než osoba provádějící revizi prohlásí, že revidované zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu.

Provádění pravidelných revizí odběrných míst elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno. Je však vhodné tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitosti provádět, a to zejména při zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením, při změně uživatelů, při podezření na závadu v elektroinstalaci a podobně.

Co požadovat po zhotoviteli elektroinstalace a hromosvodu

Projektová dokumentace a protokol o určení vnějších vlivů

Každá elektroinstalace by měla být provedena podle projektové dokumentace. Ta je vypracována na základě tak zvaného protokolu o určení vnějších vlivů (tzn. o prostředí, ve kterém bude zařízení instalováno a provozováno). Pro normální prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem není protokol požadován. Na základě protokolu o určení vnějších vlivů se posuzuje míra nebezpečí vzniku úrazu elektrickým proudem a prostory se dělí na normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné. Protokol je vypracován odbornou komisí, se znalostmi o provozu a instalovaných technologiích.

Zjednodušeně řečeno protokol především vypovídá o tom, jak má být zařízení chráněno v závislosti na prostorech ve kterých je provozováno. Je to základní podklad pro vytvoření projektové dokumentace, postupu prací a případného rozšíření zařízení, vybavení prostoru, plánu pravidelné údržby a provozního řádu, posouzení požární bezpečnosti, vznikajících rizik, lhůt pravidelných revizí atd.

Pro revizního technika je tento protokol zásadní při provádění revize. Zařízení musí být revidováno právě podle druhu prostředí a možných rizik

Elektroinstalace

Před přivoláním revizního technika by měly být, pokud možno, všechny kabely připojené k přístrojům. Pokud nejsou osazeny například světla, musí být vodiče kabelu zakončeny v typizovaných svorkovnicích.

V místnostech s koupací vanou nebo sprchou musí být provedeno doplňující ochranné pospojování všech vodivých (kovových) přístupných částí. Za vodivé přístupné části se považují.

- kovové vodovodní potrubí (tzn. i vodovodní baterie) a kovové potrubí odpadů

- kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení

- kovové části plynovodu

- přístupné kovové stavební prvky

Rozváděče

Po zhotoviteli elektroinstalace požadujte, aby na rozváděčích byly umístěny výrobní štítky s potřebnými údaji. Všechny přístroje v rozváděčích musí být řádně označeny podle dokumentace, stejně tak jednotlivé kabely a vodiče. Rozváděč by měl být přehledný a srozumitelně uspořádaný. K rozváděči vyžadujte protokol o typové zkoušce. Není-li, nedá se vystavit prohlášení o shodě (CE) a výrobek není možné nabízet k prodeji nebo ho provozovat.

Systém ochrany před bleskem - LPS (hromosvod)

Od zhotovitele vždy vyžadujte projekt systému ochrany před bleskem s analýzou možných rizik. Vyžadujte, aby zkušební svorky svodů byly opatřeny orientačními štítky s vyznačením čísla zemniče a typu uspořádání zemniče.

Uzemňovací soustava

Provedení uzemňovací soustavy je velice důležitá část stavby. Kvalita uzemnění má zásadní vliv na bezpečnost při provozování elektrických zařízení a ochranu před úrazem elektrickým proudem. Dobrý zemnič je také základní částí hromosvodu a zajišťuje bezproblémové svedení bleskového proudu do země.

Po dokončení prací na uzemňovací soustavě je vhodné povolat revizního technika na kontrolu provedených prací a soulad s dokumentací. Kontrola musí být samozřejmě provedena před zasypáním nebo vylitím betonu. Revizní technik by měl o kontrole vypracovat zprávu pro potřeby budoucí revize zařízení.

Podzemní spoje na zemniči musí být opatřeny pasivní antikorozní ochranou (asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí a podobně). To platí i pro přechody beton - zem, zem - povrch nebo beton - povrch z důvodu koroze zemniče v těchto přechodech.